Vedtægter

Forside - Vedtægter

Vedtægter for Snescooterforeningen Qamutit 
Godkendt og gældende fra 15. november 2014

§1 Foreningens navn: 
Foreningens navn er Qamutit
§2 Foreningens formål:
Foreningen har til formål at:

 • Fremme organiseret brug af snescootere i Nuuk i samarbejde med andre klubber og centrale myndigheder.
 • Fremme fornuftig brug af snescooter med respekt for naturen, skiløjper og afmærkninger ved oplysende virksomhed.
 • Medvirke til klare og fornuftige regler for brug af snescooter i Kommuneqarfik Sermersooq.
 • Varetage og værne om medlemmernes interesser.
 • Assistere Politiet og Brandvæsnet ved eftersøgninger, redningsaktioner samt evakueringer, i det omfang det er muligt, efter de gældende samarbejdsaftaler.
 • Samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooq med rådgivning inden for snescooterkørsel i og udenfor byzonen, ligesom den nyoprettede og afmærkede snescooterkorridor, fra Nuuks centrum og ud til skiliften.
 • Oplyse alle medlemmerne omkring de gældende snescooterregler i Kommuneqarfik Sermersooq.
 • Afholde sjove konkurrencer for at fremme interessen for en sjov fritidsinteresse, både for snescooterkørere og andre interesserede.
 • Arrangere fællesture, hvor interesserede og nytilkomne medlemmer kan få et generelt kendskab til Nuuk og omegn, samt lære basiske køreteknikker for at forhindre eventuelle ulykker.
 • Tilbyde medlemmerne mulighed for opbevaring af deres snescootere i opvarmet og aflåst hal, således at man mindsker snescootertrafikken i Nuuk by.
 • Have et klubhus, hvor medlemmer og interesserede har mulighed for fællesaktiviteter.
 • Undervise i vedligeholdelse og brugen af snescootere i øvrigt, herunder køreteknik samt indførsel af sikkerhedsforanstaltninger.

§3 Medlemsforhold:
stk.1
Bestyrelsen er berettiget til at optage alle i Kommuneqarfik Sermersooq som medlemmer.
stk.2
Optagelse skal søges om skriftligt, og man betaler 1 års kontingent forud.
stk.3
Eksklusion kan foretages af bestyrelsen hvis denne skønner at et enkelt medlem skader foreningen. Eksklusion kan indankes for generalforsamlingen.
stk.4
Medlemmer med mere end 2 måneders restance eksluderes fra foreningen. Medlemmer kan genoptages efter betaling af restancen.
stk.5
Gyldig ansvarsforsikring er pligtig for medlemmers snescootere.
§4 Bestyrelse:
stk.1
Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Formand, næstformand, kasserer, sekretær samt tre menige medlemmer.
stk.2
Valg til bestyrelsen er frivillig. Bestyrelsen er på valg hvert år.
stk.3
Formanden er foreningens primære kontakt ud af til.
stk.4
Næstformanden overtager formandens funktioner ved formandens fravær.
stk.5
Bestyrelsen vælger selv sin forretningsorden og fordeler selv bestyrelsesposterne.
stk.6
Bestyrelsen konstituerer sig snarest – og senest 14 dage efter generalforsamlingen – på et bestyrelsesmøde.
stk.7
Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved formanden eller næstformanden samt to bestyrelses medlemmer. Afgørelse opnås ved simpelt flertal.
stk.8
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper, til disse kan udpeges medlemmer uden for bestyrelsen.
stk.9
Der afholdes bestyrelsesmøde mindst 2 gange om året, samt flere hvis minimum 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker dette.
stk.10
Det påhviler bestyrelsen at føre forhandlingsprotokol samt regnskab.
stk.11
Bestyrelsen skal forelægge regnskab, revideret og underskrevet til godkendelses samt afgive beretning til den ordinære generalforsamling.
stk.12
Udgifter på mere end 5000 kr skal godkendes af Bestyrelsen

§5 Generalforsamling:
stk.1
Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i november måned. Indkaldelse foretages af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved annoncering samt på foreningens hjemmeside (qamutit.gl)
stk.2
Dagsorden, der vil være at finde på foreningens hjemmeside, skal omfatte følgende punkter:
·         Valg af dirigent.
·         Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
·         Fremlæggelse af regnskab.
·         Behandling af forslag.
·         Fastsættelse af kontingent, samt diverse gebyrer.
·         Valg af bestyrelse på 7 personer.
·         Valg af 1 revisorer samt 1 revisor suppleant.
·         Eventuelt.
stk.3
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
stk.4
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes såfremt mindst 3 bestyrelses medlemmer eller 1/3 af medlemmerne ønsker det, og det skriftligt er givet til kende.
stk.5
Indkaldelse skal finde sted senest 1 måned efter bestyrelsen har modtaget anmodningen.
stk.6
Beslutninger kan foretages på generalforsamlinger ved 2/3 flertal af fremmødte medlemmer.
§6 Vedtægts ændringer:
stk.1
Ændringer i vedtægter kan kun finde sted på generalforsamlinger ved et flertal af fremmødte medlemmer.
stk.2
Ændringsforslag skal fremsendes bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen.
§7 Opløsning:
Opløsning af foreningen kan kun finde sted ved 2/3 flertal af fremmødte medlemmer.
Ved opløsning af foreningen besluttes hvilket velgørende formål klubbens midler skal tilfalde.